Sklep o pristopu Občine Domžale k Stalni konferenci lokalnih skupnosti Slovenije