Sklep o sprejemu osnutka finančnega načrta Sklada stavbnih zemljišč Občine Domžale za leto 1996