Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju novih ulic v OIC Trzin