Sklep o sprejemu poročila o delovanju zimske službe v mesecu decembru 1995