Sklep o prenosu lastninske pravice oz. pravice uporabe gasilskih domov na gasilska društva