Sklep o imenovanju Komisije za odločanje o pritožbah zoper odločbe o ugotovitvi obveznosti zavarovancev za samoprispevek