Sklep o določitvi načina plakatiranja v času volilne kampanje