Sklep o sprejemu stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana občine Domžale za obdobje 1986-1990 v delu, ki ga opredeljuje lokacijski načrt za