Sklep o sprejemu stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave Odloka o ureditvenem načrtu območja D 21/1 Športni park sever