Sklep o sprejemu Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Domžale - prva obravnava