Sklep o sprejemu Odloka o postopkih prijave škode in denarni pomoči ob naravnih in drugih nesrečah - prva obravnava