Sklep o sprejemu programskih izhodišč za zasnovo centra Domžale