Sklep o sprejemu Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za Poslovno cono Želodnik – prva obravnava