Sklep o sprejemu Informacije o poteku aktivnosti za pripravo razvojne strategije Občine Domžale in Strategije prostorskega razvoja Občine Domžale