Sklep o sprejemu Odloka o občinskih cestah – prva obravnava