Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev – prva obravnava