Sklep o sprejemu Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada »Prizidek k Osnovni šoli Dob« - prva obravnava