Sklep o razrešitvi člana Sveta Osnovne šole Venclja Perka in imenovanje novega člana