Sklep o sprejemu Programa proslav in prireditev občinskega pomena v letu 2005