K sporejemu odloka o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Želodnik in odloka o programu opremlajanja za območje poslovne cone Želodnik