Dodatni sklep k sklepu o ustanovitvi Sveta javne zdravstvene službe