Sklep o sprejemu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje V6/1 Količevo – osrednji del – prva obravnava