Sklep o sprejemu Programa dela občinskega sveta Občine Domžale za prvo polletje 2010