Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Homec – Nožice dne, 10. oktobra 2010, v Občini Domžale