Sklep o sprejemu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za lokalno cesto JC1 – prva obravnava