Sklep o izdaji soglasja k pridružitvi občin Cerklje na Gorenjskem in Moravče v solastnino komunalne infrastrukture sistema CČN Domžale-Kamnik