Sklep o sprejemu poročila o poslovanju Javnega zavoda »Zavod za šport in rekreacijo Domžale« v letu 2010