Sklep o sprejemu Odloka o proračunu Občine Domžale za leti 2011 in 2012 -prva obravnava