Sklep o imenovanju predstavnika občine Domžale v Svet Osnovne šole Dragomelj