Sklep o sprejemu Programa dela občinskega sveta občine Domžale za drugo polletje 2011