Sklep o sprejemu Osnutka Razvojnega programa Občine Domžale 2012-2025