Sklep o sprejemu Odloka o Javnem komunalnem podjetju Prodnik, d.o.o. – prva obravnava