Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Kulturnem domu Franca Bernika – prva obravnava