Sklep o imenovanju predstavnikov zainteresirane javnosti v Svet javnega zavoda »Center za mlade Domžale«