Sklep o sprejemu Odloka o izdajanju Javnega Glasila »Slamnik«-prva obravnava