Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje V11/1 »ob obvoznici Vir«