Sklep o sprejemu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »D7/4 Kulturni dom Franca Bernika«-prva obravnava