Sklep o sprejemu Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Center za zaščito in reševanje Domžale – prva obravnava