Sklep o sprejemu programa dela Občinskega sveta Občine Domžale za drugo polletje 2015