Sklep o spremembah sklepa o nadomestilu za opravljanje funkcije člana delovnih teles Občinskega sveta Občine Domžale