Sklep o sprejemu stališč do pripomb in predlogov Odloka o zazidalnem načrtu D-12 ob cesti