Sklep o sprejemu stališč do pripomb in predlogov o osnutku Zazidalnega načrta za območje D-18 Toko