Sklep o sprejemu Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Domžale v prvi obravnavi