Sklep o sprejemu informacije o projektu ločenega zbiranja odpadkov