Sklep o sprejemu Odloka o ravnanju s plodno zemljo pri izvajanju gradbenih del na območju občine Domžale v prvi obravnavi