Sklep o sprejemu informacije o projektu sanacije odlagališča komunalnih odpadkov v Dobu