Sklep o sprejemu Odloka o pogojih in merilih za podeljevanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe "Javna razsvetljava" v prvi obravnavi