Sklep o sprejemu Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Občine Domžale v prvi obravnavi