Sklep o sprejemu preventivnih programov za preprečevanje drog in zasvojenosti