Sklep o izdaji soglasja k Odloku o spremembi Odloka o ustanovitvi Osnovne šole Janko Kersnik Brdo